प्रशासन

-ग्रामपंचायत कार्यालय माळवाडी , पंचायत कमेटी-

-सरपंच-

श्री. विनायक बाळु भोळे.

-उपसरपंच-

सौ. माया तात्यासाहेब मोरे.

-ग्रामपंचायत सदस्य-

श्री. संताजी बबन जाधव.

श्री. मन्सूर रहेमान जबादार.

श्री. हणमंत भिमराव कारंडे.

श्री. महादेव कृष्णा गायकवाड.

श्री. बाबासाहेब मुर्ग्याप्पा माळी.

सौ. मदिना बाळासाहेब इनामदार.

सौ. कविता राजेंद्र मोरकट्टे.

सौ. जयश्री सुरेश साबळे.

श्री. दिलीप ज्ञानू पुजारी.

श्री. विलास केरू चांदणे.

श्री. अच्च्युतराव पांडुरंग पाटील.

-ग्रामसेवक-

श्री. बी.बी. पवार.

-तलाठी-

श्री. लांडगे.